Điều Khoản Sử Dụng Cho Người Dùng Truy Cập Website www.okiss.com.vn

Khi truy cập vào trang web www.okiss.com.vn, người dùng được yêu cầu đồng ý và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng sau đây. Đây là một tài liệu quan trọng giữa người dùng và chủ sở hữu trang web www.okiss.com.vn. Việc đồng ý và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này là cần thiết để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hợp pháp cho tất cả người dùng truy cập vào trang web này.

Mục đích sử dụng:

Trang web www.okiss.com.vn cung cấp các dịch vụ và thông tin liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Người dùng đồng ý sử dụng trang web www.okiss.com.vn chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại và hợp pháp. Bất kỳ việc sử dụng trái phép, gian lận hoặc xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba đều bị cấm.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Dung dịch vệ sinh phụ nữ okiss là chủ sở hữu trang web www.okiss.com.vn và tất cả nội dung được đăng trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, nhãn hiệu, logo, hình ảnh, văn bản và đồ họa.

Người dùng không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web www.okiss.com.vn mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ  OKISS.

Đăng ký và bảo mật thông tin cá nhân:

Khi đăng ký tài khoản trên trang web www.okiss.com.vn, người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn chỉnh. Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ tài khoản với bất kỳ ai khác.

Dung dịch vệ sinh  OKISS cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng nó chỉ cho mục đích nội bộ và liên lạc với người dùng, như các điêu khoản đã nêu tại ” chính sách bảo mật

Trách nhiệm của người dùng:

Người dùng phải sử dụng trang web www.okiss.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành và không được phá hoại, can thiệp hoặc gây trở ngại cho hoạt động của trang web.

Người dùng phải tuân thủ các quy định về bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến trang web www.okiss.com.vn.

Thay đổi và chấm dứt

Dung dịch vệ sinh OKISS có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web www.okiss.com.vn sau khi có sự thay đổi Điều Khoản Sử Dụng đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý tuân thủ các thay đổi đó.

Dung dịch vệ sinh  OKISS có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tạm thời quyền truy cập của người dùng vào trang web www.okiss.com.vn nếu vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

Trước khi sử dụng trang web www.okiss.com.vn, người dùng cần đọc và hiểu rõ các Điều Khoản Sử Dụng này. Việc tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận và tuân thủ các quy định đã nêu.